Hledat

Až dozrají kdoule

Tomáš Břicháček

rubriku

Kapitola 4

KAPITOLA 4 – obraz 3

Když Vůdce vycházel z Millet Camii na rozlehlé venkovní prostranství s fontánou, denní světlo už sláblo. Státník v zamyšlení zvolna došel k vodotrysku a mimoděk se ohlédl. Uviděl, jak chrám v posledním vzepětí večerního slunce září barvou ohně. Byla to úchvatná podívaná, ze které se mu až zamotala hlava. Kopule, sloupy a minarety mu náhle splynuly v divoce tančící plameny. Jako by v nich hořela všechna jeho bolest, hněv, přemáhaná nedočkavost, nenaplněné ambice, touha po zadostiučinění… Lanet gün! Odvrátil se a s oroseným čelem pokračoval k domovu.

Pokud pobýval v Beştepe, navštěvoval místní mešitu každý den vyjma zcela mimořádných situací. Ve své pracovní dny, tedy od soboty do čtvrtka, přicházel vždy na odpolední modlitbu. V pátek se účastnil hlavní týdenní bohoslužby v poledne. Chvíle strávené v modravé svatyni patřily mezi jeho nejmilejší. Uprostřed svých starostí zde nalézal uklidnění, posilu a duchovní občerstvení.

Jeho modlitby mířily různými směry, ale jedna se opakovala den za dnem. Jak ho to naučil už jeho otec, nikdy nepřestával prosit za trpělivost – svou vlastní i svého národa. Dnes o ni žádal více než kdy jindy. Tváří v tvář smutnému výročí i souvisejícím čerstvým událostem v Rakousku znovu cítil, že klíčem k dokončení rozpracovaného díla je právě tato cnost, zatímco vše může být ztraceno, nebude-li se jí národu a jeho představitelům dostávat.

Rakouští předáci ho chtěli poučovat o tom, že je potřeba mít pochopení, když lidem trpělivost dochází. Jeho, který sám nejlépe věděl, jak trýznivé je krocení vášní a upřednostňování dlouhodobého před krátkodobým! Jeho, který znal nazpaměť všechny verše z Koránu na toto téma. – „Vy, kteří věříte, hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě, vždyť Alláh je věru s trpělivými“, „Alláh miluje trpělivé“, „Trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání“… – Kolikrát se udržel na uzdě jen díky tomu, že mu tato a další Prorokova slova zázračně vytanula na mysli.

Na první pohled by se řeklo, že Harun Ali Osman Osmanoğlu je veleúspěšným mužem, kterému nic v životě nemůže scházet k plnému štěstí. Byl autoritativním vládcem velkého, kvetoucího, expandujícího státu, byl otcem sedmi dětí, stále v plné síle, dařilo se mu ve všem, do čeho se pustil, západní státníci mu nadbíhali, opozice doma i v zahraničí byla rozdrobená a neschopná jakéhokoli činu. Jen jeho nejbližší věděli, že jeho život je ve skutečnosti neradostný, plný frustrace a zatrpklosti. Jeho osudem bylo mít na dosah to, po čem nejvíce prahnul, a přece se po tom nesmět natáhnout. Bylo mu souzeno žít a vládnout v provizoriu. Vše, co mohl, bylo uvážlivou politikou umetat cestu k tomu, aby velké dílo mohli završit jeho potomci. Bude to syn? Bude to vnuk? Bude snad čekání trvat ještě déle? Komu bude dáno obnovit to, co se před 161 lety lidskou slabostí a zradou zhroutilo? Kdo vrátí přirozený řád věcí? Önder zoufale toužil po znamení.

Obklopen početnou kohortou osobních strážců míjel skvostné budovy, nádvoří, parky. Jindy se těšil z jejich nádhery, dnes zůstával ve své teskné zadumanosti. Jeho oči nahodile bloudily všude kolem a nikde nemohly najít pevný bod. Nakonec je přece cosi upoutalo – byly to nízké stromy obtěžkané plody, které rostly hojně po celém areálu.

Ayva, kdouloň – tuhle krásku s lahodným, aromatickým ovocem měl rád od dětství. Připomínala mu jeho rodný Istanbul a Marmarský region, kde byla nejvíce doma stejně jako on sám. Vyskytovala se ale napříč Anatolií, na kaspickém pobřeží i na Balkáně, a proto byla spojujícím prvkem pro celý nový stát i země staré říše. Od antiky zosobňovala plodnost a její jasně žlutá barva dokázala dodat optimismu i v chmurných dnech. Pro to vše prohlásil Vůdce ayvu za národní strom a stala se jedním ze symbolů nového režimu.

Cosi hopřimělo zastavit se u jednoho stromu a vzít do dlaně baňatou kdouli. Byla už hezky nažloutlá, ale stále byl patrný jemně zelenkavý nádech. Ještě potřebovala několik týdnů prohřát na slunci. Chvíli si plod mlčky prohlížel a potom se jeho oči mírně rozjasnily. Hlavou se mu totiž mihla vzpomínka na dvorního zahradníka, který mu jako malému chlapci prozradil jedno tajemství. Tohle nemohla být náhoda, dnes ne.

Napůl sám k sobě, napůl k poněkud překvapeným strážcům poznamenal: „Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.[1] Kdoule musíte sklízet, až když jsou úplně zralé. Jedině na stromě se může rozvinout jejich chuť a vůně. Utrhnete je dřív a máte mdlé nedochůdče, které už k ničemu nebude. Nesmíte ale ani otálet moc dlouho, to pak na vás zbudou jenom shnilá padančata. Všechno chce svůj čas.“

Kdoule už dozrávaly a dozrávala i věc velké nápravy. Harun Ali věděl, že sklizeň nebude patřit jemu, ale její vůně už byla ve vzduchu. Dějiny se ubíraly správným směrem, a to stále rychlejším tempem. Trvalo málem jedno století, než se osmanská éra dočkala ve vlasti plné rehabilitace a uznání. Stačilo už jen další čtvrtstoletí, než byl právoplatný dědic trůnu zvolen prezidentem. Ten během pouhých dvou volebních období dokázal zavést vládu pevné ruky a později zajistil následnictví svému synovi. Syn se nechal prohlásit Vůdcem a dále utáhl šrouby. Protože diktatura přinesla zemi stabilitu, prosperitu a dávno nevídaný rozmach, lidé si bez větších obtíží zvykli. Na demokracii se po všech těch letech ptal málokdo a stejně tak na to, kdo jednou převezme vládu. V pořádku, v pořádku, myslel si Vůdce, časem ale bude třeba nastolit nové otázky, které by si lidé klást naopak měli. Vývoj k tomu přece logicky směřuje.

Když došel k přísně střeženému vstupu do rezidence, lehce pokynul svému doprovodu i salutujícím vojákům u brány a sám vstoupil do zahrady. Kráčel prostředkem široké cesty s kvetoucími záhony po obou stranách. Slunce už se chýlilo k obzoru. Namáhavý den končil a jeho dusivé sevření jako by polevovalo s každou minutou. Önder teď cítil především velkou únavu.

Vtom mu od domu vyrazil v ústrety jeho nejstarší syn, který už měl o otce starost. Lépe než kdo jiný rozuměl, co pro něj dnešek znamená. Šestnáctiletý mladík ve vycházkovém odpoledním oblečení se nesl rovně jako svíce a z jeho držení těla i z výrazu tváře vyzařovala zvláštní důstojnost.

Tanrım![2] Vůdce zůstal stát v úžasu. Toho pohnutého dne se mu dostalo ještě jednoho z neobvyklých vidění a vnuknutí. Zdálo se mu, že blížící se postava má na sobě zdobnou uniformu prošívanou zlatem, šerpu přes prsa a na hlavě červený fez. Při západu slunce tu měl před očima jasný obraz sultána a chalífy obnovené říše.

Şehzade,[3] můj princi,“ vydechl Vůdce a do očí se mu draly slzy. V tu chvíli si byl jistý: „To ty budeš sklízet.“


[1] Turecké přísloví: Trpělivost je hořká, ale její ovoce je sladké.

[2] Tur. Můj bože!

[3] Titul pro prince v rámci Osmanské dynastie.

KAPITOLA 4 – obraz 2

Beştepe Külliyesi se svou velikostí a majestátností mohl být právem srovnáván s francouzskými Versaillemi nebo ruským Petrodvorcem, jejichž moderní obdobou vlastně byl. Tento soubor budov a zeleně, který kdysi nechal postavit prezident Recep Tayyip Erdoğan, zahrnoval vedle trojice paláců úřadu Vůdce a Vůdcovy rezidence mimo jiné obrovskou knihovnu, mešitu Millet Camii, národní kongresové a kulturní centrum a botanickou zahradu. Stavební styl dával poznat inspiraci středověkou seldžuckou architekturou.

Önder ze srdce nesnášel Ankaru – to studené, strohé, nepřívětivé město, zohyzděné hranatými monstry z 20. století v čele s faraonským Anıtkabirem a většinou ostatních veřejných budov. Byla příliš málo osmanská, příliš západní a všechno tady čpělo kemalistickou érou. Ale s Beştepe to bylo jiné, pro něj měl šéf státu zvláštní slabost. Nešlo jen o to, že zde prožil s rodiči a sourozenci svá léta dospívání, když byl jeho otec prezidentem. Především to byla oáza znovuobjevené staré kultury a víry vklíněná do pyšné Atatürkovy metropole. Byl to symbol obratu v dějinách země a jejího vykročení na cestu zpět ke kořenům. Bylo to dědictví po velkém Erdoğanovi, kterého si Vůdce tolik považoval.

Staré osmanské külliye, tedy komplexy veřejných budov, jejichž jádrem byla mešita, představovaly kdysi významná střediska duchovního, kulturního a společenského života. Postavit v západnickém hlavním městě areál svým názvem i pojetím navazující na tuto tradici, notabene ukousnout takto část z Atatürkovy lesní farmy, to byla před sedmi desetiletími opravdová troufalost a tak trochu poťouchlost. Byl to typický příklad zdánlivě drobných a nenápadných změn, které se ovšem od Erdoğanových dob a zvláště pak za vlády Vůdcova otce a nynějšího režimu, vršily jedna na druhou. Pod takovými lehkými, ale mnohočetnými a soustavnými údery se kdysi pevné zdivo kemalistického Turecka začínalo drolit a objevovaly se v něm trhliny.

Beştepský úřad byl hojně vyzdoben Atatürkovými portréty a fotografiemi. Vůdce věděl, že pro tento čas to tak musí zůstat, jakkoli mu to bylo krajně nemilé. Pohlížel do všudypřítomné tváře svého dávného předchůdce s chladnou nenávistí, ale zároveň s respektem. Byl to konečně jediný opravdu silný nepřítel, se kterým se musel utkávat, třebaže od jeho smrti uplynulo málem půl druhého století.

S Kemalem bojoval po kapičkách a nikdy ani náznakem otevřeně. Navenek jej uctíval a hlásil se k jeho odkazu. Při žádné příležitosti proti němu veřejně neřekl křivého slova. Nenechal zbourat jedinou jeho sochu, ani přejmenovat cokoli, co mu náleželo. Nikdy neopomněl osobně položit věnec u jeho hrobu 10. prosince. V roce 2081 uspořádal velké oslavy 200. výročí jeho narození. Věděl totiž, že otevřený útok by probudil emoce, rozdělil by národ a mohl by vyprovokovat silný odpor proti režimu. Lidem se nesmí sahat na ikony, které milují. Obezřetná strategie velela zachovat prozatím ikonu jako symbol a zároveň se v tichosti odpoutávat od jejího odkazu a přispívat k tomu, aby lidé pomalu zapomínali, aby jejich city vlažněly, aby je přebil nový příběh.

A tak při zachování fasády úcty k zakladateli moderního tureckého státu byl kousek po kousku tento stát proměňován. Sekulární a alespoň formálně demokratická republika západního střihu se postupně vytrácela a její místo už za Vůdcova otce zaujala diktatura vycházející z tradic islámu a Osmanské říše, která už se demokracii ani nenamáhala předstírat. Ze starého kemalistického státu zůstala jen dobře fungující státní mašinerie, kterou nový režim zcela ovládl a podřídil svým potřebám.

Atatürkův kult byl přitom bez nejmenší konfrontace jemně odsouván do pozadí. Nový režim jej předně nijak nepřiživoval a v oslavách nešel nikdy dále, než se jevilo jako společensky nezbytné. Zadruhé se prosazoval celistvý pohled na národní dějiny, v rámci něhož se Vůdce prezentoval jako dědic nikoli jen Atatürka, ale také Osmanské říše, Erdoğana i svého otce. Režim také kladl mnohem větší důraz na přítomnost a budoucnost, které mohl díky celkovému vzestupu státu podávat v oslnivých barvách. Čtvrtým faktorem bylo sílící uctívání samotného Vůdce, který měl ve společnosti mimořádnou autoritu. Konečně dokonalou záminku poskytlo spojení s Ázerbájdžánem i tímto povzbuzené vyhlídky na další expanzi směrem na východ od Kaspického moře, ze kterých logicky vyplynul požadavek na připomínání pestřejší škály osobností z širšího turkického světa. Dobře se tak dalo například odůvodnit, že bankovky a mince nového svazu už nezobrazují Atatürka na všech hodnotách, jak tomu bylo doposud u oběživa tureckého. Otec Turků se propříště musel spokojit se stolirovou bankovkou. Údajně jako zdvořilost vůči Ázerbájdžáncům prosadil Vůdce na dvoustovku jejich dávné prezidenty Hejdara Alijeva a jeho syna Ilhama, za jejichž vlády začala úzká spolupráce obou zemí. Nejvyšší pětisetlirovka pak zobrazovala samotného Vůdce.

Ačkoli zápas se vyvíjel v mezích možností příznivě, Önder neslavil vítězství s předstihem a nikdy neztrácel ostražitost. Jestliže velel nepodceňovat soupeře z bědných pozůstatků evropských národů, tím méně by si dovolil polevit před tím, který svedl z cesty několik generací a stále měl v zemi tak velký vliv.

KAPITOLA 4 – obraz 1

neděle 12. září 2083

Bylo časné nedělní ráno a celá Ankara pod naoranžovělým nebem ještě podřimovala. I rozsáhlý administrativní komplex Beştepe Külliyesi na kraji města, někdejší sídlo tureckých prezidentů, nyní úřad turecko-kaspického Vůdce, byl víkendově ztichlý. Stovky kanceláří a sálů zůstávaly opuštěné a jedinou známkou života se zdály být pochůzky těžce ozbrojené ostrahy. A přece byl to sám šéf státu, kdo již ve své rezidenci bděl nad svými povinnostmi. Neholdoval totiž dlouhému vyspávání ani neuznával nedělní volno.

Štíhlý černovlasý muž ve středním věku s krátce střiženým plnovousem a pronikavýma tmavýma očima seděl za stolem v soukromé pracovně, kterou využíval hlavně po večerech a ve volných dnech. Pomalu dopíjel kávu a chmurně nepřítomným pohledem si měřil vysokou hromádku podkladů, která ležela před ním. V neděli se obvykle zabýval přípravou na úkoly nadcházejícího týdne a korespondencí. Dnes ale neměl ani tu nejmenší chuť dát se do díla.

Ne, Önder[1] rozhodně nebyl ve své kůži. Dostihl ho jeden ze dnů, kdy jako by na něj dopadala veškerá tíha dějin jeho národa. Stíny minulosti se znovu hlásily o slovo a jejich mrtvolně studené ruce mu svíraly hrdlo. Tvář se křivila ve směsici bolesti a zběsilé zlosti. Kdo to může pochopit? Kdo může cítit něco podobného? Leda ten, kdo je srostlý se svou zemí v jedno tělo a jednu duši.

Almandağı,[2] Kahlenberg… Z kopce dolů se valí desetitisíce nepřátel na koních jako horoucí černá smůla a kosí vše, co jim stojí v cestě. Dusot kopyt, válečný ryk, rychle se šířící zkáza. Ti nejlepší z osmanských bojovníků klesají k zemi do kaluží krve, zbabělci se dávají houfně na útěk… Vůdce střídavě zavírá a otevírá oči, ale děsivý výjev nemizí.

Lanet gün![3] Lanet gün! Vlast roní hořké slzy. Přes propast čtyř staletí na ni doléhá neštěstí onoho dne – dne, kdy se roztočila kola nemilosrdného osudu. Tehdy se do jejího mohutného těla zahryzla hniloba, tehdy začala její dlouhá sestupná dráha. Starobylá říše krůček po krůčku propadala rozvratu, slábla a ztrácela se před očima, dostávala se do vleku cizích zájmů, vyklízela jedno území za druhým, až se nakonec její torzo stalo kořistí zrádců.

Vůdce si dobře uvědomoval, že pro většinu jeho poddaných, ba i nejvyšších státních představitelů, je porážka u Vídně roku 1683 jen dějepisnou látkou bez nejmenšího emocionálního náboje. Byl ochoten pro nynější čas tento nedostatek – stejně jako tolik dalších věcí – přejít. Krátká dějinná paměť je konečně běžnou slabostí obyčejných lidí. Navíc se zde neblaze podepsala Kemalova republika, která se snažila budovat nový stát podle cizích vzorů. O to více však musí být v úzkém spojení s dějinami své země moudrý vladař. Má v nich číst jako v knize, má v nich hledat sílu, inspiraci, poučení, ale také varování. Musí umět vyzdvihnout nejlepší tradice, plně z nich vycházet a navazovat na ně. Musí rozpoznat a odvrhnout špatné vzory. Nesmí opakovat minulé chyby a měl by se všemožně snažit odčinit ty z nich, které odčinit lze.

Odčinit chyby, napravit škody z blízké i dávné historie a vrátit vlast na výsluní – přesně to byl stěžejní úkol celé epochy a právě to byla Vůdcova největší životní touha, z níž učinil samotný základ své politiky, ač základ nikterak zdůrazňovaný a přiznávaný. Byl vychován v pevné víře, že jde o úkol dosažitelný a že čas pro něj nazrává, neboť kyvadlo dějin se po dlouhém putování opačným směrem pomalu vrací zpět. Hlava státu byla ovšem obdařena uvážlivostí, která jí dávala chápat, že jde o cíl s bolestně vzdáleným horizontem, jehož splnění bude vyžadovat dlouhé roky mravenčí práce a největší obezřetnost.

Bylo zřejmé, že doby „nemocného muže na Bosporu“ byly dávno pryč. Dnes, po více než dvou desetiletích Vůdcovy autoritativní vlády byla země na strmém vzestupu po stránce demografické, hospodářské, vojenské i územní. Stále větší příklon k tradičním islámským hodnotám a prorodinná politika se projevily v rapidním nárůstu porodnosti, který umožnil zahájit organizované osidlování vymírajících evropských zemí. Regulacemi nesvázaná ekonomika prosperovala, zdejší firmy si podmaňovaly trhy ve východních turkických státech a postupně posilovaly i v západní Evropě, kde je táhla vzhůru rozrůstající se populace krajanů. Stále intenzivnější vztahy s Ázerbájdžánem, kterému Önder pomohl definitivně se vypořádat s dědičným nepřítelem Arménií a zmocnit se celého jejího území, vyústily ve spojení obou států do svazu pod faktickou tureckou vládou. Země obráceného půlměsíce tak dosáhla až ke Kaspickému moři a tamním ropným nalezištím. Podařilo se též „přesvědčit“ Kypr a Řecko k souhlasu s anexí severního Kypru a velmoci potvrdily nárok Ankary na severozápadní cíp Sýrie, který po celá desetiletí držela pod svou kontrolou. Plné ovládnutí chudého, vazalského Turkmenistánu bylo otázkou blízké budoucnosti.

Jestli si dnes někdo zasloužil označit za „nemocného muže“, pak to z pohledu Turků byli ironií dějin právě evropské země, které se na ně kdysi dívaly tak svrchu. Těžko ovšem mluvit o nemocném „muži“ v jejich pomateném světě desítek pohlaví a „genderových“ identit. Spíše šlo o dožívající bezpohlavní a bezbarvé bytosti, nacházející se v pokročilém stadiu mravního a kulturního úpadku, duchovně vyprázdněné, dezorientované, rozmazlené, ustrašené, utopené v sebenenávisti, křečovité korektnosti a v nedozírných dluzích.

„Jenže nepřítele nikdy, za žádnou cenu nesmíme podceňovat a předčasně odepisovat. Jaké větší ponaučení si odnést z katastrofy roku 1683 než právě tohle?“ vykládal před několika týdny šéf státu jako na politickém školení, když ve své kanceláři v hlavní budově úřadu jednal se zástupci krajanských spolků z Rakouska. „Pamatujte, že i tehdy, když se soupeř zdá být slabý, ubohý, bezmocný a oprávněně nad ním cítíme převahu, stále může být nebezpečný. Pocit ohrožení nebo ublížení, strach, zlost, nenávist, pomstychtivost – to všechno může zafungovat jako faktor pro mobilizaci a spojování sil. Není ani v nejmenším v našem zájmu vytvářet takové klima v zemích, kde je naším hlavním spojencem čas. Jestliže samotným přirozeným vývojem náš protivník slábne, zatímco my sílíme, je vhodné jakýkoli konflikt oddalovat, a ne naopak. Zvlášť to platí pro země, kde probíhá osidlovací program. Tam potřebujeme, aby hostitelská společnost byla co možná v klidu, přátelsky naladěná, uvolněná, vstřícná, neopatrná.“

Setkání proběhlo z toho důvodu, že ústředí obdrželo znepokojivé zprávy o tom, že některá uskupení rakouských Turků hodlají využít nadcházejícího čtyřstého výročí k demonstracím, pokládání květin na bojiště na počest padlých osmanských vojáků, k výtržnostem, střetům s rakouskými nacionalisty a dalším hurónským akcím a projevům síly. Když nestačilo naléhání ze strany ambasády ani návštěva ministra pro záležitosti krajanů v zahraničí, Önder si urychleně pozval tvrdohlavé rakouské předáky do Beştepe, aby věc vyřídil osobně.

Vůdce byl mistrem pečlivě odstupňovaného zacházení s lidmi a problémy. Jeho pestrá paleta se vinula od nejjemnějších k nejtvrdším způsobům. Jako golfista vybírá pro svůj úder tu nejvhodnější hůl, tak on volil takový postup, který dovoloval dojít ke kýženému výsledku nejúčinněji. Mohl-li dosáhnout svého vlídným jednáním a přesvědčivými argumenty, začal vždy u toho. K hrubším metodám se uchyloval jen tehdy, pokud nebylo jiné cesty.

Takto i tentokrát, usazen za svým pracovním stolem pod velkým zátiším se žlutými kdoulemi, nejprve trpělivě vysvětloval situaci a dovolával se taktického uvažování. Připomněl, že s Vídní se právě nyní dojednává schéma pro příchod dalších 200 tisíc mladých osadníků v horizontu do roku 2090, a to s luxusními pobídkami inspirovanými českými řešeními. Obě strany mají eminentní zájem na tom, aby došlo k dohodě. Některé události v turkické komunitě v poslední době přitom zdárné pokračování osidlovacího programu ohrožují: negativní publicita několika vražd ze cti a případů domácího násilí, zvýšená míra běžné kriminality, odhalení několika radikálních islamistických skupin, teroristický útok střelce v centru Lince. A do toho neutuchající urážky ze zahraničí – propaganda arménské diaspory, Kurdové, poštěkávající lidskoprávní fanatici, nepřátelé nynějšího státního zřízení v exilu… Ne, teď si žádný další skandál nemůžeme dovolit.

Postarší předseda největšího zastřešujícího spolku Türk-Hazar Toplomu a prezidentka Turecké kulturní obce v Rakousku – oba poněkud vylekaní už ze samotného předvolání do Ankary a předem připravení podrobit se pokynům –chápavě přikyvovali. Zato zbylá šestice ambiciózních mužů, zastupujících různé další formace, se po počáteční trémě s ohledem na Vůdcův mírný tón začala osmělovat a zvedala hlavu k obhajobě svých původních plánů. Při vší úctě, ústředí prý musí pochopit, že mezi jejich lidmi panuje velká netrpělivost, že už si nechtějí nechat všechno líbit. Komunita musí ukázat, že je nutno s ní počítat, že nebude pasivní vůči urážkám a ponižování. Všichni, ale zvláště mladí chtějí rozhodnější gesta, očekávají, že jejich předáci se za ně postaví a přijmou sebevědomější linii.

„Takže si to probereme ještě jednou,“ řekl Önder stále ještě klidně, avšak o poznání odměřeněji. Jinými slovy zopakoval svoje hlavní body a pak připomněl, že spřátelené domácí síly z okruhu Friends abroad se iniciativně zasadily o to, že letos neproběhne rekonstrukce bitvy, ani žádné oficiální připomínkové akce ze strany spolkové vlády a hlavního města. Potom prohlásil: „Netrpělivost, ukvapenost, nepromyšlené plány, přehnané ambice, špatné načasování – tohle nic dobrého přinést nemůže. Sám Kara Mustafa Paşa z Merzifonu[4] je toho nejzářnějším příkladem. My musíme vidět dál. Nesmí tu převážit nějaké krátkodeché osobní zájmy těch, kteří chtějí v září vyniknout a připsat si zásluhy ve svém kruhu. S těmi dál počítat nemůžeme.

Nás musí zajímat, jak bude vypadat Rakousko za sto let. Už dnes jsme došli mnohem dále než Kara Mustafa. Nestojíme před Vídní, jsme ve Vídni, a to jako její významná a den ode dne významnější součást. V našem úsilí hraje hlavní roli naše životní síla. Pamatujte, že každá nová turkická rodina zde má větší hodnotu než tisíc provokací, než celá skladiště zbraní. Prostředkem našeho úspěchu a našeho konečného vítězství je nerušený rozvoj osidlovacího programu a plodnost našich žen.“

To už káravé expozé dostalo většinu hostů do stavu tiché odevzdanosti. Vyrovnávali se s tím, že z chystaného ukázání svalů nebude nic a že doma je čeká složité vysvětlování. Jen tři nejsebevědomější činovníci měli i nadále vzdor ve tváři, nervózně poposedávali a bylo zřejmé, že chtějí vznášet další námitky, jakmile je Vůdce pustí ke slovu. Ten jim ale nedal žádný prostor a vedl řeč k závěru: „Abychom si tedy rozuměli: Je v nejvyšším zájmu státu, aby kolem nadcházejícího trpkého výročí byl ve Vídni naprostý klid! Žádné demonstrace, žádné potyčky, žádné nevhodné výroky. Na provokace extrémistů z druhé strany nebudeme reagovat buď vůbec, nebo projevíme smířlivost. Prostřednictvím velvyslanectví dostanete bližší instrukce k případným mediálním vyjádřením. Je třeba důsledně dohlédnout na horké hlavy a také…“

„Ale můj Vůdce, vy nechápete…“ spustil rozhořčeně šéf mládežnické organizace, než mu ledový pohled osloveného zarazil slova v ústech.

Státník měl diskuse právě dost a uměl to dát najevo bez jediné hlásky tak zřetelně, že už ani nebylo co dodat. Jeho oči říkaly, že padl rozkaz, kterému nelze odmlouvat. Několik nekonečných vteřin s nimi přejížděl po zmlklé skupince. Krčili se před ním jako krmné myšky před hroznýšem. Snad se jim přitom honily hlavou zvěsti o nepohodlných lidech, kteří náhle zmizeli ze scény. O politických vězních a pracovních táborech zaslechl člověk v posledních letech ledacos, stejně jako o lidech, kteří se beze stopy vypařili nebo se stali obětí zvláštních nehod.

Önder se nakonec hluboce opřel do křesla a direktivním tónem řekl: „Každý z vás nese osobní odpovědnost za to, že vše proběhne přesně tak, jak jsme se dnes dohodli. Je to jasné?“ Ovšemže do jednoho pochopili.

Ne ve všech případech bylo ovšem možné počítat s tím, že lidé budou chápat. Argumenty, domluva, prosba, přání, výtka, ale ani přímý rozkaz či výhrůžka nepadly pokaždé na úrodnou půdu nebo bylo předem zřejmé, že by se minuly účinkem. Potom se Vůdce nezdráhal okamžitě přistoupit k rázným řešením. Nepřátelé státu nebo osoby, které mohly představovat riziko pro jeho životní zájmy, museli být rychle pacifikováni, nebo odstraněni z cesty.

V těchto věcech Vůdce spoléhal na své silové složky a dával jim volnou ruku. Z Beştepe zpravidla nepřišlo detailní zadání a bylo na strážcích bezpečnosti, aby sami vyhodnotili, jaká odpověď bude ve vztahu k danému ohrožení a okolnostem ta nejvhodnější. Rozumělo se ovšem samo sebou, že závažnější rizika končila fyzickou likvidací.

Delikátnější případy, kdy úder neměl být automaticky přičitatelný turecko-kaspickému státu, dostávala na starost MİT. Ta se stala mistrnou původkyní nešťastných událostí, které předčasně ukončily nebo krutě poznamenaly bezpočet lidských osudů. Nehody, sebevraždy, neobjasněné kriminální činy, záhadná zmizení – to vše se dělo nejen na území Svazu, ale i tisíce kilometrů za jeho hranicemi, kam jen dosahovaly dlouhé prsty jeho moci.

Takové řešení si vyžádala i jedna další nepříjemnost, která vyvstala v souvislosti s jubileem bitvy u Vídně, a proti níž se neklid v krajanských spolcích jevil jako neškodný odvar. Zpravodajci přinesli informaci o plánovaném teroristickém útoku na kahlenberský kostel svatého Josefa a nedalekou sochu krále Jana III. Sobieského. Měl jej připravovat dvacetiletý student chemie Haşim Eraydın ze čtvrti Kaiserebersdorf, který shromáždil v garáži menší množství podomácku vyrobených výbušnin. Jeho problémem bylo, že při noční pitce nad pozdním drinkem utrousil pár slov před svými kumpány.

„Samozřejmě je otázka, zda by takový floutek vůbec byl schopen svůj plán dotáhnout do konce. Dost možná by ho v poslední chvíli zastavil strach,“ nadhodil plukovník Mataraci v rozhovoru s Vůdcem. Ze státníkova výrazu ovšem rázem vyčetl, že nemá smysl vést úvahy o mírnějších postupech typu důrazného varování. O několik dnů později přinesla rakouská média zprávu o mladém výrobci drog, který se otrávil výpary ve své varně při neopatrné manipulaci s toluenem. V garáži byla nalezena solidní zásoba chemikálií a hotových drog, o výbušninách však nepadlo ani slovo. Operativci opět odvedli čistou práci.

Většinu tísnivého nedělního dne strávil Önder v rezidenci zavřený ve své pracovně, kde také zcela výjimečně o samotě poobědval. Nepřál si být nikým rušen. Připravenou hromádku materiálů nechal stranou. Seděl pohroužen ve svých myšlenkách, přičemž chvílemi líně listoval ve starých knihách a mapách. Odpoledne pak celé hodiny seděl u počítače a procházel zprávy o výročí a připomínkových akcích, které se objevily v rakouských, turecko-kaspických i dalších médiích.

Zdálo se, že dávná bitva už v Rakousku zajímá málokoho. Vedle shromáždění hrstky nacionalistů s vlajkami, o kterém tamní média hlavního proudu hovořila s viditelným odsudkem či jako o kuriozitě, se dohromady nestalo vlastně nic. Vyrojilo se jen množství textů a reportáží neutrálně připomínajících tuto historickou událost. Vůdce také zaznamenal zprávu o výstavě různých souvisejících uměleckých předmětů v Kunsthistorisches Museum, která však byla z mnoha stran kritizována jako zbytečně jitřící emoce. V jisté anketě dokázali správně odpovědět, co se před čtyřmi sty let stalo, jen dva z deseti oslovených Vídeňanů.

Vůdce se se zájmem zaposlouchal, když uviděl v televizi ORF povědomou tvář. Právě mluvil pohlavár turecké mládeže – a vida jak pěkně mu to šlo, když čistou němčinou říkal: „Historie je historie. Tu nepřepíšeme a měli bychom ji nechat dějepiscům. My se musíme dívat do budoucnosti. Platí to hlavně pro nás mladé. Žijeme zde spolu, potomci různých kdysi soupeřících národů. Naši předkové proti sobě vedli války, my dnes chceme žít v míru a v přátelství. Máme pevnou vůli spolupracovat a nabízíme ruku všem – i těm, kteří ještě mají z diverzity svoje obavy.“

Bylo už kolem půl šesté večer, když Vůdce přerušil práci a chystal se jako obvykle, jen o trochu později, vyrazit na odpolední modlitbu do nedaleké mešity. Výraz měl stále kalný, ale byla v něm patrná jistá úleva. Dobrá, dobrá, tak to bychom měli, pomyslel si. Kolik starostí s jedním mizerným výročím! Ještěže brzy bude za námi.

Ať si protentokrát Vídeň tančí svoje valčíky, ať se opájí svým dávným triumfem – i když se zdá, že málokterému Rakušanovi na něm dnes záleží – a hlavně, ať přetéká opulentním blahobytem a konzumem a nestará se o to, co bude za sto let. Pak už stačí nechat pracovat čas a příště už se bude tančit v jiných rytmech. Při té milé úvaze si začal pobrukovat ráznou orientální melodii, v níž by znalec poznal pochod Reşadiye Marşı.


[1] Tur. vůdce.

[2] Turecké označení pro vrchKahlenberg; doslova Německá hora.

[3] Tur. prokletý den!

[4] Osmanský vojevůdce, který vedl vojenskou výpravu proti Vídni v roce 1683.

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com. Šablona: Baskerville od Anders Noren.

Nahoru ↑